CLOSE

หนังสือเวียนเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์


ลำดับ

ชื่อเรื่อง

เลขที่หนังสือ

๑.

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา

นร ๐๕๐๗/ว ๑๑๕
ลว. ๓ ส.ค. ๔๙

๒.

การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองตามกฎหมาย

นร ๐๕๐๘/ว(ท) ๑๑๒๔
ลว. ๑๙ ก.พ. ๕๓

๓.

การใช้โปรแกรมการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

นร ๐๕๐๘/ว(ท) ๒๕๘๘
ลว. ๔ พ.ค. ๕๓

๔.

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

นร ๐๕๐๘/ว(ท) ๒๖๔๐
ลว. ๖ พ.ค. ๕๓

๕.

การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๒

นร ๐๕๐๘/ว(ท) ๓๐๔๑
ลว. ๒๖ พ.ค. ๕๓

๖.

ขอให้เร่งรัดการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองตามกฎหมาย

นร ๐๕๐๘/ว(ท) ๓๔๖๘
ลว. ๑๔ มิ.ย. ๕๓

๗.

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการพลเรือนตามระบบจำแนกประเภทตำแหน่ง

นร ๐๕๐๘/ว(ท) ๔๐๗๙
ลว. ๙ ก.ค. ๕๓

๘.

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการพลเรือนตามระบบจำแนกประเภทตำแหน่ง

นร ๐๕๐๘/ว(ท) ๕๘๖๙
ลว. ๙ ก.ย. ๕๓

๙.

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการของส่วนราชการ

นร ๐๕๐๘/ว (ท) ๔๖
ลว. ๖ ม.ค. ๕๔

๑๐.

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการตามระบบจำแนกประเภทตำแหน่ง

นร ๐๕๐๘/ว (ท) ๒๔๘๗ลว. ๓๑ มี.ค. ๕๔

๑๑.

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการตามระบบจำแนกประเภทตำแหน่ง

นร ๐๕๐๘/ว (ท) ๓๓๐๑
ลว. ๒๘ เม.ย. ๕๔

๑๒.

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

นร ๐๕๐๘/ว(ท) ๔๒๑๒
ลว. ๓ มิ.ย. ๕๔

๑๓.

การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

นร ๐๕๐๘/ว (ท) ๕๖๓๖
ลว. ๒๗ ก.ค. ๕๔

๑๔.

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่

นร ๐๕๐๘/ว (ท) ๙๗๑๘
ลว. ๒๘ ธ.ค. ๕๔

๑๕

ขอให้เร่งรัดการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองตามกฎหมาย

นร ๐๕๐๘/ว (ท) ๔๕
ลว. ๑๓ ก.พ. ๕๕

๑๖.

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ

นร ๐๕๐๘/ว (ท) ๓๔๒๘
ลว. ๑๔ พ.ค. ๕๕

๑๗.

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ

นร ๐๕๐๘/ว (ท) ๔๗๑๔
ลว. ๒๗ มิ.ย. ๕๕

๑๘.

การเร่งรัดให้ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรอง

นร ๐๕๐๘/ว ๔๒
ลว. ๕ มี.ค. ๕๖

๑๙.

การเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) และปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.) ประจำปี ๒๕๕๕

นร ๐๕๐๘/ว (ท) ๓๒๔๔
ลว. ๓๐ เม.ย. ๕๖

๒๐.

การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองตามกฎหมาย

นร ๐๕๐๘/ว (ท) ๓๙๗๒
ลว. ๒๗ พ.ค. ๕๖

๒๑.

การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องอิสริยาภรณ์เหรียญหรือตราต่างประเทศ

นร ๐๕๐๘/ว (ท) ๔๕๖๐
ลว. ๑๑ มิ.ย. ๕๖

๒๒.

การขอสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทดแทนที่สูญหาย

นร ๐๕๐๘/ว (ท) ๔๕๗๘
ลว. ๑๒ มิ.ย. ๕๖

๒๓.

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย

นร ๐๕๐๘/ว (ท) ๕๒๖๖
ลว. ๘ ก.ค. ๕๖

๒๔.

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุก

นร ๐๕๐๘/ว (ท) ๕๓๘๗
ลว. ๑๑ ก.ค. ๕๖

๒๕.

คุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา

นร ๐๕๐๘/ว (ท) ๕๔๘๐
ลว. ๑๕ ก.ค. ๕๖

๒๖.

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี

นร ๐๕๐๘/ว (ท) ๑๐๖๒
ลว. ๑๙ ก.พ. ๕๗

๒๗.

การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

นร ๐๕๐๘/ว (ท) ๑๐๖๓
ลว. ๑๙ ก.พ. ๕๗

๒๘.

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย

นร ๐๕๐๘/ว (ท) ๕๕๒๒
ลว. ๒๙ ก.ค. ๕๗

๒๙.

การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย

นร ๐๕๐๘/ว (ท) ๗๖๙๗
ลว. ๒๔ ก.ย. ๕๗

๓๐.

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคคลที่อยู่ระหว่างดำเนินการขอพระราชทานโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง

นร ๐๕๐๘/ว (ท) ๓๗๔
ลว. ๑๕ ม.ค. ๕๘

๓๑.

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย

นร ๐๕๐๘/ว (ท) ๓๘๗
ลว. ๑๖ ม.ค. ๕๘

๓๒.

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการตามระบบจำแนกประเภทตำแหน่ง

นร ๐๕๐๘/ว (ท) ๗๐๘๐
ลว. ๒๗ ส.ค. ๕๘

๓๓.

การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา

นร ๐๕๐๘/ว (ท) ๒๕๐๙
ลว. ๓๐ มี.ค.

๓๔.

การจัดทำแบบประวัติผู้ที่สมควรเสนอขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่ง ถอดยศ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

นร ๐๕๐๘/ว ๕๕๓
ลว. ๒๘ พ.ย. ๖๑

๓๕.

การขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา  เข็มศิลปวิทยา 

แบบคำขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา (docx)

นร ๐๕๐๘/ว(ท) ๑๔๐๓
ลว. ๖ มี.ค. ๖๓

นร ๐๕๐๘/ว(ท) ๑๔๐๔
ลว. ๖ มี.ค. ๖๓

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓