Loading...
CLOSE

ข่าวสารเครื่องราชอิสริยาภรณ์
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้ที่ : โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๐๙๐๐๐

*** กลุ่มงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบอร์ภายใน ๑๘๖๓

*** กลุ่มงานอาลักษณ์ เบอร์ภายใน ๑๘๒๒

*** กลุ่มงานฐานันดร เบอร์ภายใน ๑๘๗๒-๑๘๗๓

  โปรแกรมการเสนอขอพระราชทานเครื่องราช .EXE  ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

* คำแนะนำในการติดตั้งโปรแกรมให้เปลี่ยนชื่อ Folder เป็นชื่ออื่น เช่น Programfile2555 และเก็บโปรแกรมไว้ใน Drive D: