Loading...
CLOSE

ข่าวสารเครื่องราชอิสริยาภรณ์
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้ที่ : โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๐๙๐๐๐
*** กลุ่มงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบอร์ภายใน ๑๘๖๒ – ๑๘๖๓
*** กลุ่มงานอาลักษณ์ เบอร์ภายใน ๑๘๒๒ – ๑๘๒๓
*** กลุ่มงานฐานันดร เบอร์ภายใน ๑๘๗๒ – ๑๘๗๖
  โปรแกรมการเสนอขอพระราชทานเครื่องราช .EXE  ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
* คำแนะนำในการติดตั้งโปรแกรมให้เปลี่ยนชื่อ Folder เป็นชื่ออื่น เช่น Programfile2555 และเก็บโปรแกรมไว้ใน Drive D: